De heilige communie

9 apr, 2018 | Ikje, Theo Kleeven, Waargebeurd

De heilige communie

Van kinds af aan zijn wij katholieken met het sacrament van de eucharistie als een van de zeven sacramenten vertrouwd geweest. We zijn er in de katholieke kerk mee opgevoed en opgegroeid. De communie is onlosmakelijk verbonden geweest met de eucharistie als een van deze zeven sacramenten. Hier is sprake van een   wisselwerking. De gelovige treedt – door het ontvangen  van de heilige hostie – in verbinding met God, vraagt om genade en God schenkt hem die genade. Als zodanig is het ontvangen van de heilige communie een wezenlijk onderdeel van de eucharistie-viering.

Elk kind, dat uit katholieke ouders werd geboren, werd vroeger vertrouwd gemaakt met de heilige communie. Gedurende de gehele geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk gold het ontvangen van de heilige communie  als een soort inwijding in de deelname aan de eucharistie-viering.
Als kind deed ik vroeger op zevenjarige leeftijd de “eerste communie.” Daarna volgde op twaalfjarige leeftijd  gelijktijdig met de ontvangst van het heilig vormsel de “plechtige communie” oftewel de “hernieuwing van de doopbeloften.”
Als voorwaarde voor al deze plechtigheden gold dan wel, dat je als kind gedoopt was

Helaas laten veel katholieke ouders tegenwoordig hun kinderen niet meer dopen. Ook het kerkbezoek is de laatste decennia  – vergeleken met de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw – flink gedaald en dat geldt helaas ook voor de kinderen. Daardoor dreigt het ontvangen van de communie aan betekenis te hebben ingeboet. Desondanks blijft het communiceren voor elke kerkganger een wezenlijk onderdeel van de eucharistie-viering.

Het woord “communie” hoeven we heus niet alleen te betrekken op het kerkelijke vlak. Er zijn meerdere raakvlakken  in de maatschappij op het politieke, sociale, economische en financiele vlak.
“Met elkaar in verbinding treden”, “mededeelzaam zijn”: Dit zijn vormen van contact tussen mensen onderling.
Je vindt ze ook terug in de media: Televisie, radio, telefoon, internet etc. Denk daarbij aan de begrippen “communicatie” en “communicatienetwerk.”

Konkluderend kunnen we stellen, dat het woord “communie” een betekenisvolle term is in onze samenleving.

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…