Blokkade

24 feb, 2020 | Overig, Theo Kleeven

Wanneer we het woord “Blokkade” horen of lezen, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de begrippen “Barricade” en “Afsluiting”. De geschiedenis leert ons, dat deze twee vormen het vaakst in de praktijk zijn toegepast en nog worden toegepast.

Bekijken we de geschiedenis, de Oudheid, de Middeleeuwen, de Nieuwere Tijden, de Contemporaine Geschiedenis, dan kunnen we er talloze voorbeelden in terugvinden. Belegeringen van vestingen, forten en steden, afsluitingen van havens en toegangswegen als militaire en economische maatregelen voor het uithongeren van de bevolking en het afdwingen van capitulaties op die manieren of als economische boycots, bv. embargo’s.

Enkele bekende veldheren uit de Oudheid, die het hebben toegepast, zijn bv. Alexander de Grote, Hannibal en Julius Caesar.

In de vele oorlogen, die gevoerd zijn in de Middeleeuwen, bv. de Honderdjarige Oorlog (1337 – 1452), zijn er ook blokkades in de vorm van belegeringen toegepast.

In de Nieuwere Tijden zijn er ook vele oorlogen gevoerd, waarin tal van belegeringen van steden en vestingen hebben plaatsgevonden.

Het is natuurlijk onmogelijk om deze hier allemaal te gaan bespreken. Wij kunnen volstaan met het noemen van enkele roemruchte voorbeelden uit onze Tachtigjarige Oorlog. In chronologische volgorde zijn de belangrijkste veldheren aan Spaanse en Hollandse zijde in deze periode: Willem van Oranje, Alva en zijn zoon Don Frederik, Requesens, de hertog van Parma, Spinola, Maurits en Frederik Hendrik.
Belangrijke belegeringen uit die tijd, al of niet met succes voltooid, zijn Haarlem, Alkmaar, Leiden, Antwerpen, Breda, Groningen, Nijmegen, Geertruidenberg, Oldenzaal, Groenlo, Den Bosch en Maastricht.

Deze voorbeelden kunnen natuurlijk voor wat betreft de overige oorlogen, die in die tijd ook in andere landen zijn gevoerd, met tientallen andere worden aangevuld.

Voor wat betreft de twintigste eeuw kunnen we hier volstaan met enkele zeer belangrijke voorbeelden:

De blokkade van Berlijn door de Russen (1948/1949)

De blokkade van het Suez Kanaal door president Nasser van Egypte (1956)

De blokkade van Cuba tegen de Russen tijdens de Cuba Crisis, afgekondigd door president Kennedy (1962)

De laatstgenoemde heeft de wereld zelfs op de rand van een kernoorlog gebracht.

Blokkades komen echter heus niet alleen in oorlogen voor, zoals tot nu toe herhaaldelijk is gebleken. Men ziet ze ook in protestdemonstraties, uitgevoerd  door ontevreden boeren, arbeiders, studenten in de vorm van het opwerpen van barricades en het organiseren van stakingen.

Ook op het emotionele, psychische en medische vlak kunnen blokkades voorkomen.
Bekende voorbeelden hiervan zijn: Een liefdesrelatie die uitgaat, een echtscheiding, conflicten, die tussen personen ontstaan. De blokkade, die dan ontstaat, bestaat hieruit, dat twee personen elkaar tijdelijk of voorgoed de rug toekeren en elkaar niet meer willen benaderen. Gelukkig zijn dergelijke blokkades niet altijd blijvend.

Op het medische vlak zijn blokkades vaak toe te schrijven aan het falen van organen, die meestal door chirurgische ingrepen moeten worden verholpen.

Uit ons betoog blijkt wel, dat het begrip “Blokkade” een grote diversiteit  kent.

 

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…